88. Beef Shanghai Noodles

Mì thượng hải xào bò.

$ 14.95