119. Shrimp, Celery, Carrots, Baby Corn, Bamboo, and Cashews

Tôm xào cần, bắp, cà rót, măng, hạt diều.

$ 14.95