178. Mock Duck with Celery, Carrot, Baby Corn, Bamboo, and Cashews

Mì căn xào cần, bắp, carot, măng, hạt diều.

$ 14.5