87. Chicken Shanghai Noodles

Mì thượng hải xào gà.

$ 14.95