We are closed at the moment. Ordering system is disabled.×

94. Chicken with Celery, Baby Corn, Carrot, Bamboo, and Cashews

Gà xào cần, bắp, cà rót, măng, và hạt diều.

$ 14.95